Statut Stowarzyszenia

Rozdział I
Postanowienia ogólne

Dla uczczenia pamięci Karola Nicze – wybitnego pianisty i Pabianiczanina
powołuje się Towarzystwo Muzyczne Jego imienia.

§ 1
Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo im. Karola Nicze zwane dalej Towarzystwem jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem.

§ 2
Siedzibą stowarzyszenia są Pabianice.

§ 3
Towarzystwo działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Tekst jednolity Dz. U. z 2017r.poz.210) oraz na podstawie niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4
Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 5
Towarzystwo swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Towarzystwo może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6
Czas trwania Towarzystwa nie jest ograniczony.

§ 7
Towarzystwo realizuje cele przez :
1. Podejmowanie i inspirowanie działalności artystycznej celem upowszechniania kultury muzycznej w społeczeństwie.
2. Prowadzenie aktywnej działalności w dziedzinie szeroko pojętego wychowania muzycznego samodzielnie i we współpracy z innymi instytucjami kultury.
3. Pozyskiwanie do współpracy sponsorów wśród instytucji i osób prywatnych dla zgromadzenia środków materialnych na działalność artystyczną i koncertową
4. Współpracę i współdziałanie z organizacjami i instytucjami artystycznymi, naukowymi i kulturalnymi oraz wybitnymi osobistościami życia muzycznego w kraju i za granicą.
5. Promowanie wybitnie uzdolnionej muzycznie młodzieży poprzez organizowanie koncertów i wykorzystanie środków masowego przekazu oraz udzielanie pomocy materialnej.
6. Organizowanie w Pabianicach co najmniej raz w roku koncertu z udziałem wybitnych artystów.
7. Prowadzenie kształcenia muzycznego w różnych formach wychodzących naprzeciw społecznym potrzebom i oczekiwaniom.

§ 8
Realizując powyższe cele Towarzystwo opiera się na społecznej pracy członków.
Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

§ 9
Członkowie Towarzystwa dzielą się :
1. członków honorowych,
2. członków zwyczajnych

§ 10
Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel polski, który złoży pisemną deklarację i płaci składki.

§ 11
Członkostwo zwyczajne Towarzystwa nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez zarząd Towarzystwa zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§ 12
1. Członkom zwyczajnym za szczególne zasługi w realizacji zadań statutowych Towarzystwa może być nadana godność członka honorowego.
2. Godność członka honorowego przyznaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Towarzystwa.
3. Członkowie honorowi nie płacą składek członkowskich.

§ 13
Skreślenie z listy członków Towarzystwa następuje przez :
1. Rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu.
2. Wykluczenia przez Zarząd :
a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Towarzystwa,
b) za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Towarzystwa,
c) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy okresy,
d) na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków stowarzyszenia z przyczyn określonych w lit. a i b.,
e) z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu, 3. 3.
3. Śmierć członka.

§ 14
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział II
Władze Towarzystwa

§ 15
Władzami Towarzystwa są :
1. Walne Zgromadzenie Członków.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.

§ 16
Kadencja wszystkich władz wybieralnych trwa 3 lata.

§ 17
Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 18
1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Członków.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 2 członków Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
3. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o pół godziny później tego samego dnia – może ona skutecznie obradować bez względu na liczbę osób.
4. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni i honorowi Towarzystwa oraz z głosem doradczym zaproszeni goście
5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) Uchwalenie programu działania Towarzystwa,
b) Rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i komisji Rewizyjnej
c) Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia
d) Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
e) Wybór członków Zarządu i komisji Rewizyjnej
f) Uchwalenie zmian statutu,
g) Podejmowanie uchwał w sprawie powołania przez Towarzystwo innych organizacji,
h) Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa,
i) Podejmowanie uchwał w sprawie nadawania honorowego członkostwa Towarzystwa,
j) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Towarzystwa.
k) Rozpatrywanie skarg członków Towarzystwa na działalność Zarządu
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych.
7. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości przy obecności połowy członków Towarzystwa w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.
8. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 19
1. Zarząd składa się z 7 do 9 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie
2. Skład Zarządu: Prezes, dwóch Wiceprezesów, Skarbnik, Sekretarz i od 2 do 4 innych członków Zarządu.
3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na 3 letnią kadencję.
4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
5. Do kompetencji Zarządu należy:
a) przyjmowanie nowych członków Towarzystwa
b) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
c) kierowanie bieżącą pracą Towarzystwa,
d) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
e) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o nadanie członkostwa honorowego,
f) ustalanie wysokości składek członkowskich,
g) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 20
1. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli odrębnym od Zarządu, składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. Członkami Komisji Rewizyjnej mogą być osoby, które:
a) nie są członkami Zarządu
b) z członkami Zarządu nie pozostają w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
c) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
2. Skład Komisji Rewizyjnej: przewodniczący i 2 członków.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) Kontrola bieżącej pracy Zarządu
b) Składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu.
c) Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
d) Dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Towarzystwa zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§ 21
W razie zmniejszenia się składu władz Towarzystwa wymienionych w § 15 pkt. 2,3, w czasie kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział III
Majątek i finanse

§ 22
1. Majątek Towarzystwa powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej. Majątek Towarzystwa może być przeznaczony wyłącznie na działalność statutową.
2. Funduszami i majątkiem Towarzystwa zarządza Zarząd.
3. Do reprezentowania Towarzystwa oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.
4. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Zabrania się organom Towarzystwa dysponowania majątkiem poprzez:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczenie zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jej członków, organów i pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”
b) przekazywanie majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
c) wykorzystywanie majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
6. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Rozmiary działalności gospodarczej są dostosowane do potrzeb zawiązanych z realizacją celów statutowych.
7. Dochód z działalności gospodarczej służy wyłącznie do realizacji zadań statutowych Towarzystwa i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
8. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
a) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej: nauka gry na instrumentach muzycznych i inne zajęcia muzyczne (PKD 85.52.Z)
b) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana: działalność stowarzyszeń agitujących do działalności kulturalnej, rekreacyjnej i hobbystycznej (PKD 94.99.Z)
c) Wydawanie książek, broszur, ulotek i podobnych publikacji (PKD 58.11.Z)
d) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
e) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)
f) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z)
g) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.89.Z)
h) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)

Rozdział IV
Postanowienia końcowe

§ 23
1. Towarzystwo rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Towarzystwa.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy:
a) Ustawa Prawo o Stowarzyszeniach
b) Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Statut został uchwalony na posiedzeniu założycielskim w dniu 11 października 2000r. poprawiony na zebraniu komitetu założycielskiego w dniu 27 listopada 2000r.
I. Nowelizacja statutu na Walnym Zgromadzeniu 17 maja 2004r.
II.Nowelizacja statutu na Walnym Zgromadzeniu 28 kwietnia 2017r.