Historia Towarzystwa

11.10.2000 r. Zebranie założycielskie – uczestniczyły 24 osoby,
porządek obrad:
uchwalenie statutu Towarzystwa, wybór komitetu założycielskiego.
Komitet założycielski: Bogumiła Czyżewska, Józef Grawiński, Urszula Jaros, Dariusz Stasiak, Zbigniew Więclewski,
Radosław Żurawski, Marek Czyżewski, Jacek Gryzel, Hieronim Ratajski, Marian Szukalski, Celina Zamuszko.

05.11.2000 r. Rejestracja Towarzystwa przez Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny.

11.01.2001 r. I Walne Zebranie Towarzystwa – uczestniczyło 47 osób,
porządek obrad:
– wybór władz statutowych
– podjęcie uchwał.
Władze Towarzystwa:
Zarząd
Prezes – Hieronim Ratajski
Wiceprezesi – Urszula Jaros, Celina Zamuszko
Skarbnik – Jacek Gryzel
Sekretarz – Bogumiła Czyżewska
Członkowie Zarządu – Marek Czyżewski, Józef Grawiński, Marian Szukalski, Radosław Żurawski.
Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca – Janina Przygocka
Członkowie Komisji – Dariusz Stasiak, Zbigniew Więclewski.
– Uchwały Walnego Zebrania:
Program Towarzystwa:
– gromadzenie pamiątek związanych z Patronem Towarzystwa,
– wystąpienie do Rady Pedagogicznej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Pabianicach z wnioskiem o nadanie szkole imienia Karola Nicze,
– organizowanie imprez muzycznych,
– prowadzenie kształcenia muzycznego,
– ustanowienie nagrody im. K. Nicze dla najlepszego ucznia pabianickiej szkoły muzycznej.

23.03.2001 r. decyzja Sądu Rejonowego w Łodzi o dokonaniu wpisu Towarzystwa do Krajowego Rejestru Sądowego.

01.05.2001 r. – rozpoczyna działalność Ośrodek Kształcenia Muzycznego „Allegro”

05.04.2002 r. II Walne Zebranie Towarzystwa – uczestniczyły 32 osoby,
porządek obrad:
– sprawozdanie Prezesa z działalności Towarzystwa,
– sprawozdanie z działalności ośrodka „Allegro”,
– sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
– dyskusja nad sprawozdaniami,
– uchwały,
– wolne wnioski.
Uchwały:
1. Zatwierdzenie sprawozdań Prezesa i Komisji Rewizyjnej.
2. Postanowienie o kontynuowaniu wysiłków zmierzających do nadania Szkole Muzycznej imienia Karola Nicze.
3. Rozpoczęcie działań zmierzających do utworzenia chóru pod patronatem Towarzystwa.